Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Vragen die ons vaak worden gesteld.

FAQ2023-12-28T09:57:11+01:00
vragen over mediation bij scheiding

Vragen over mediation bij scheiding

In de FAQ hieronder leest u de vragen die ons vaak worden gesteld omtrent mediation.

Wat is het (financiële) verschil tussen scheiden bij een mediator en advocaat?2023-12-28T10:14:53+01:00

Bij een scheiding kan de communicatie tussen jou en je (ex-)partner moeizaam gaan. Verdriet, onbegrip en wantrouwen kunnen een constructief gesprek tussen jullie beiden in de weg staan. Mediation is dan een goede optie om, onder begeleiding van een neutrale derde, met elkaar in gesprek te gaan. Bij de keuze tussen scheiden met begeleiding van een mediator of een advocaat is het belangrijk om te overwegen welke aanpak het beste past bij jullie situatie. Mediation is geschikt voor diegenen die streven naar samenwerking en oplossingen op maat, terwijl een advocaat meer geschikt kan zijn als strikte juridische vertegenwoordiging vereist is.

Enkele voordelen van scheiden met behulp van een mediator:

 • Minder conflict, meer samenwerking
  Mediation legt de nadruk op respectvolle communicatie, wat vaak leidt tot minder conflicten dan een gerechtelijke procedure. Dit draagt bij aan het behoud van een gezonde relatie, vooral als jullie samen ouders zijn. Dit is bijzonder belangrijk voor een positieve co-ouderschapsdynamiek. Samen streven we naar oplossingen die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.
 • Kostenbesparing
  Mediation is over het algemeen kosten effectiever dan een juridische strijd. Door het vermijden van langdurige gerechtelijke procedures kunnen jullie kosten minimaliseren en meer controle houden over jullie financiën. Daarbij betalen jullie samen het uurtarief van een mediator, terwijl je bij ieder een eigen advocaat twee keer een uurtarief moeten betalen.
 • Jullie houden de regie
  In tegenstelling tot een standaard juridische beslissing, biedt mediation oplossingen die zijn afgestemd op jullie unieke situatie. Jullie komen samen tot overeenstemming. Dit helpt om tot een goede verstandhouding te komen en biedt een goed fundament voor een toekomst zonder conflict met elkaar.
Hoe verschilt jullie aanpak van anderen?2023-12-28T10:14:53+01:00

Wij benaderen een scheiding als een startpunt van een nieuw hoofdstuk in je leven. De transitie van de oude situatie naar de nieuwe situatie is heel belangrijk in onze werkwijze. Hoe ga je met elkaar om als ex-partners en als ouders? Tijdens de gesprekken onderzoeken we het toekomstbeeld dat jullie wensen en wat jullie nodig hebben om dat te realiseren.

Ook geven wij ruimte aan individuele conflictcoaching. Het doel is om inzicht te krijgen in eigen gedrag en reactiepatronen en deze zo nodig te veranderen. Samen naar Alleen neemt deze verandering als leidraad bij het opstellen van het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan.

Wat voor afspraken maken we bij de mediator?2023-12-28T10:14:53+01:00

In het echtscheidingsconvenant beschrijven jullie de verdeling van alle goederen en vermogen, jullie woning en pensioen. Ook eventuele afspraken over partneralimentatie worden in het echtscheidingsconvenant vastgelegd. Als er ook minderjarige kinderen betrokken zijn bij de scheiding, dan zijn jullie verplicht een ouderschapsplan op te stellen en in te dienen bij de rechtbank. In dit plan leg je afspraken vast over de zorg en opvoeding van de kinderen, de kosten van de kinderen en de wijze waarop je als ouders elkaar informeert en beslissingen neemt over belangrijke zaken die de kinderen aangaan.

Hoe verloopt het scheidingstraject?2023-12-28T10:14:54+01:00

Wanneer de mediation succesvol is afgerond, wordt het echtscheidingsconvenant opgesteld. Hierin maken jullie afspraken over de verdeling van (on)roerende goederen, vermogen of schulden en eventuele alimentatie. Wanneer jullie minderjarige kinderen hebben, wordt er ook een ouderschapsplan opgesteld waarin afspraken staan over de verdeling van de zorg voor kinderen en het vaststellen van de kinderalimentatie. Deze documenten worden door onze advocaat ingediend bij de rechtbank. Na de uitspraak van de rechter ontvang je via Samen naar Alleen de beschikking van de rechtbank en een akte van berusting. In de akte erkennen jullie beiden dat jullie het eens zijn met de scheiding en jullie je hierin berusten (er vrede mee hebben). Jullie gaan dus niet in beroep tegen het besluit van de rechter. De scheiding is na het inschrijven bij het gemeenteregister meteen officieel.

Hoe lang duurt een scheiding met een mediator?2023-12-28T10:14:54+01:00

Gemiddeld duurt een scheiding met een mediator 2 tot 3 maanden. Hoelang een scheiding met een mediator precies duurt, hangt af van de complexiteit van de situatie en de mate waarin partijen bereid zijn om samen te werken. Het is dus mogelijk dat jouw scheiding sneller gaat of juist meer tijd in beslag neemt. Het is belangrijk om te weten dat de mediator alleen kan helpen als beide partijen bereid zijn om samen te werken.

Vragen over ouderschapsplannen en alimentatie

Hieronder leest u de vragen die ons vaak worden gesteld omtrent ouderschapsplannen & alimentatie.

Wat is een ouderschapsplan en waar maken we afspraken over?2023-12-28T11:15:16+01:00

In een ouderschapsplan leggen jullie afspraken over jullie kind(eren) vast. Denk daarbij aan omgang, alimentatie en school.

Hoe wordt alimentatie berekend?2023-12-28T10:14:54+01:00

Alimentatie wordt berekend op basis van de behoefte van de ontvanger en de draagkracht van de betaler. We kijken naar inkomens, uitgaven en eventuele bijzondere kosten. Bij mediation kom je samen tot overeenstemming over de hoogte van de alimentatie.

Waarin verschilt jullie aanpak van andere mediators?2023-12-28T10:14:54+01:00

Bij Samen naar Alleen is het bevorderen van gezond co-ouderschap een prioriteit. Wij begrijpen dat het ouderschap tijdens een scheiding complex kan zijn. Onze rol is niet alleen om afspraken over praktische kwesties te bespreken en vast te leggen, maar ook om ouders te ondersteunen bij het begrijpen van de emotionele behoeften van hun kinderen en inzicht te krijgen in hun eigen manier van communiceren en gedrag. Tijdens de gesprekken besteden we ruim aandacht aan de communicatie tussen ouders en hoe om te gaan met de veranderende dynamiek binnen het gezin.

mediation ouderschapsplan en alimentatie
vragen over familiemediation

Vragen over familiemediation

Hieronder leest u de vragen die ons vaak worden gesteld omtrent familiemediation.

Bij welke conflicten binnen families kan familiemediation helpen?2023-12-28T10:44:56+01:00

Familiemediation kan bij zeer diverse conflicten worden ingezet. de meest voorkomende geschillen binnen families zijn: echtscheiding, erfeniskwesties, conflicten tussen ouders en kinderen en geschillen tussen samengestelde gezinnen.

Hoe verloopt het proces van familiemediation?2023-12-28T10:48:58+01:00

Het proces van familiemediatie verloopt in verschillende fasen. Hier is een algemene beschrijving van hoe het proces doorgaans verloopt:

 • Kennismaking met de familieleden afzonderlijk of gezamenlijk
 • Onderzoeken van het conflict
 • Identificeren van behoeften en belangen
 • Onderhandeling: overbruggen van meningsverschillen
 • Vastleggen van de gemaakte afspraken

Het succes van familiemediatie hangt af van de bereidheid van de betrokkenen om open te staan voor communicatie en actief deel te nemen aan het proces. Het is belangrijk op te merken dat familiemediation niet altijd tot overeenstemming leidt, maar het biedt een gestructureerde en minder conflictueuze manier om met familiegeschillen om te gaan.

Wat houdt familiemediation in?2023-12-28T10:14:53+01:00

Familiemediation is een proces waarbij een neutrale derde partij, de mediator, wordt ingeschakeld om familieleden te helpen bij het oplossen van conflicten en het verbeteren van communicatie. Het doel van familiemediatie is om de familie te helpen constructief met elkaar om te gaan en tot duurzame oplossingen te komen. Het kan een effectieve en minder conflictueuze manier zijn om met familiegeschillen om te gaan in vergelijking met het voeren van juridische procedures.

Vragen over buurtbemiddeling

Hieronder leest u de vragen die ons vaak worden gesteld omtrent buurtbemiddeling.

Wie huurt de mediator in bij buurtbemiddeling?2023-12-28T10:14:54+01:00

De mediator kan worden ingehuurd door de partijen zelf, de woningcorporatie of door lokale overheden.

Wanneer is buurtbemiddeling geschikt?2023-12-28T10:14:54+01:00

Buurtbemiddeling is geschikt voor diverse soorten conflicten tussen buren, zoals geluidsoverlast, overlast van huisdieren, problemen met erfafscheidingen, en parkeerproblemen. Het is niet geschikt voor conflicten waarbij sprake is van ernstige agressie, verslaving of psychische problemen.

Wat is het voordeel van mediation in buurtbemiddeling?2023-12-28T10:14:54+01:00

De mediator is een onpartijdige en neutrale derde partij. Ze nemen geen standpunt in en hebben geen persoonlijk belang bij de uitkomst van het conflict. Een mediator helpt buren om effectief met elkaar te laten communiceren. Ze zorgen ervoor dat beide partijen de gelegenheid krijgen om hun zorgen en standpunten te uiten. Dit kan gepaard gaan met heftige emoties die een goed gesprek belemmeren. De mediator helpt bij het neutraliseren van deze emoties, zodat de focus kan verschuiven naar het vinden van oplossingen. De mediator zoekt naar gemeenschappelijke belangen en punten van overeenkomst tussen de buren. Door deze te identificeren, kunnen ze samenwerken aan oplossingen die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

Wat gebeurt er als we geen overeenstemming bereiken?2023-12-28T10:14:54+01:00

Als er geen overeenstemming wordt bereikt, kunnen partijen ervoor kiezen om individuele juridische stappen te ondernemen. Echter, de mediator zal eerst proberen alle mogelijkheden te benutten om tot een oplossing te komen.

vragen over buurtbemiddeling

Elke scheiding is een nieuw begin. Een kans om met nieuwe kracht verder te gaan..

Elke scheiding is een nieuw begin. Een kans om met nieuwe kracht verder te gaan.

Ga naar de bovenkant