1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die SAMEN NAAR ALLEEN sluit in haar hoedanigheid van opdrachtnemer. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die worden gegeven aan SAMEN NAAR ALLEEN en/of aan haar bestuurder(s) en/of aan degenen die voor SAMEN NAAR ALLEEN werkzaam zijn.
  2. Elke contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van SAMEN NAAR ALLEEN en -indien deze zich mocht voordoen- van haar bestuurder(s) en al degenen die voor SAMEN NAAR ALLEEN werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag dat onder de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag dat volgens de geldende polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Indien genoemde verzekering geen dekking biedt, dan is vorenbedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de opdrachtgever in verband met de opdracht aan SAMEN NAAR ALLEEN voldane en/of verschuldigde honorarium.
  3. SAMEN NAAR ALLEEN kan na overleg met opdrachtgever derden voor bepaalde werkzaamheden inschakelen. De kosten daarvan zijn voor rekening van de opdrachtgever. SAMEN NAAR ALLEEN is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van die derden, noch voor enige schade door deze veroorzaakt.
  4. De opdrachtgever vrijwaart SAMEN NAAR ALLEEN, haar bestuurder(s) en al degenen die voor SAMEN NAAR ALLEEN werkzaam zijn, tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. De kosten van aanspraken door derden worden ook door de opdrachtgever gedragen, tenzij bedoelde aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzettelijke misdragingen van SAMEN NAAR ALLEEN.
  5. Tenzij anders overeengekomen, berekent SAMEN NAAR ALLEEN het honorarium voor de door haar verrichte werkzaamheden berekenen aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de overeengekomen uurtarieven. In het honorarium is een vergoeding ter dekking van algemene kantoorkosten inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen. Door SAMEN NAAR ALLEEN ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten worden naast het honorarium in rekening gebracht.
  6. De door opdrachtgever aan SAMEN NAAR ALLEEN verschuldigde bedragen worden in principe per maand en bij de afwikkeling van de opdracht aan de opdrachtgever gedeclareerd. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is SAMEN NAAR ALLEEN gerechtigd om over het uitstaande factuurbedrag de wettelijke rente per maand (een gedeelte van een maand daaronder begrepen) en 15% wegens buitengerechtelijke incassokosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Alle hier genoemde termijnen zijn fatale termijnen.
  7. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en SAMEN NAAR ALLEEN is onderworpen aan Nederlands recht. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het daartoe strekkende reglement van ADR Nederland, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van mediation. Indien het niet mogelijk is een geschil op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s Hertogenbosch.